ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 10/6/2010

Η Εταιρεία INTRALOT ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 10.6.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 6η Ιουλίου 2010 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με το κατωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης:

8. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Εγκρίθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ») υπό την ρητή όμως επιφύλαξη και εντολή προς το Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί, κατά την κρίση του, στην έκδοση του ΜΟΔ μόνο εάν οι συνθήκες χρηματοπιστωτικής αγοράς κριθούν συμφέρουσες για την Εταιρεία, άλλως να μην προχωρήσει στην έκδοση του ΜΟΔ. Οι βασικοί όροι του ΜΟΔ είναι οι ακόλουθοι:

H διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι μέχρι επτά έτη.

Το ύψος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000). Το εύρος του λόγου μετατροπής των εκδοθέντων στα πλαίσια του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας ως ακολούθως: κατώτατο όριο, ένας τίτλος που θα ενσωματώνει ονομαστικές ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 10.000, θα μετατρέπεται σε 1.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ανώτατο όριο, ένας τίτλος που θα ενσωματώνει ονομαστικές ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 10.000, θα μετατρέπεται σε 3.300 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Επίσης παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ΜΟΔ.

Παρέστησαν 53 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 70.521.918 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 44,36 %).