Αποφάσεις της Β' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γ.Σ. της 6/5/2008

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 290 του
Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της
από 6.5.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε
χώρα την 3η Ιουνίου 2008 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με το
κατωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης:

10. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί
μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Μετόχων της 04.05.2005, 22.09.2006 και 24.10.2007 και ισχύει (Πρόγραμμα ΙΙ).
Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ανωτέρω Προγράμματος ΙΙ ως ακολούθως:

Η διάρκεια του Προγράμματος ΙΙ επεκτάθηκε για τρία επιπλέον έτη, ήτοι το
Πρόγραμμα ΙΙ παραμείνει σε ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2011. Αποφασίστηκε ότι τα
δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών θα μπορούν να χορηγηθούν εκτός από τα
μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της
Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών και στα στελέχη της Εταιρείας και των
θυγατρικών της εταιρειών που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας με βάση κριτήρια απόδοσης και αξιολόγησης. Τα δικαιώματα που θα
μπορούν να διατεθούν αυξάνονται κατά μέχρι 4.800.000. Επιπλέον, σε συμμόρφωση με
τις προβλέψεις του τροποποιημένου άρθρου 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920, η άσκηση των
δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του τροποποιημένου
άρθρου 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο όριο
το ΔΣ θα αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και θα εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους
δικαιούχους. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας να τροποποιήσει τον
σχετικό κανονισμό του Προγράμματος ΙΙ, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καθορίσει
τους δικαιούχους του Προγράμματος ΙΙ εφεξής, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων
και οποιοδήποτε άλλο όρο του Προγράμματος ΙΙ.

Όλοι οι υπόλοιποι ουσιώδεις όροι του Προγράμματος ΙΙ παραμείνουν ως έχουν.

Παρέστησαν 68 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 69.197.850 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό
ψήφων (ποσοστό απαρτίας 43,54%). Ψήφισαν: Υπέρ 57.643.218 (83,3%), Κατά
11.554.632 (16,7 %), Λευκά/Αποχή 0