Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου - Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2018

H εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της INTRALOT για το φορολογικό έτος 2018 που διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.