Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή (09/06/2017)

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, με την από 27/6/2017 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017. Η Εταιρία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

 

1. Η ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρία θα καταβάλλει αμοιβή στην ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ.

 

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας.