Διαγραφή / Ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το  διακριτικό τίτλο “INTRALOT” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 16η Μαΐου 2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000,00), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 158.961.721 σε 156.961.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 2.000.000 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν ως εξής: α) 89.902 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €1,023 και συνολική αξία €91.928,10 κατά το διάστημα από 20.04.2016 έως 22.04.2016, σε εκτέλεση της από 11.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και β) 1.910.098 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €1,088 και συνολική αξία €2.078.499,72  κατά το διάστημα από 10.06.2016 έως 13.04.2018, σε εκτέλεση της από 26.05.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€47.088.516,30) και διαιρείται σε 156.961.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.

Την 05.06.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) η με αριθμό 60081/05.06.2018 και κωδικό αριθμό καταχώρησης 1397886 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η  Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της  07.06.2018  για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των άνω μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών η Τετάρτη 13.06.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 213 039 7000).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ