Διανομή Μερίσματος Χρήσης 2005

Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η INTRALOT γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, στην Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας την 04.05.2006, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2005 στους μετόχους της εταιρείας πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,55€) ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 8ης Νοεμβρίου 2005 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2005 ύψους 0,23 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12ης Δεκεμβρίου 2005 μετόχους της Εταιρείας. Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2005 ύψους τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (0,32€) ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 08 Μαΐου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από τη Τρίτη, 09 Μαΐου 2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 18/05/2006 μέχρι την 17/05/2007, περίοδο κατά την οποία:
• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Καραγ. Σερβίας 6 - Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-3340608, αρμόδιος κ. Μάρκος Αλβέρτης).
• σε περίπτωση που αδυνατεί ο χειριστής τους να προβεί στην είσπραξή του μερίσματος, μπορούν οι μέτοχοι να το εισπράξουν αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή) στην Εθνική Τράπεζα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ ( Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ. Μετά την 17/05/2007, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-3340613. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.