Δικαιώματα Προαίρεσης

Η εταιρεία INTRALOT, στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 28.02.2001 και 27.09.2001 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα) στη Διοίκηση και στους εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν.3401/2005, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα εξής:

-Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία που είναι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών, καλούνται να δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ. της Εταιρείας, την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου 2005.

- Η προσφορά αυτή απευθύνεται, κατόπιν ασκήσεως των Δικαιωμάτων κατά τα προηγούμενα έτη στο σύνολό τους από 134 εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε 24 εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και αφορά σε 105.830 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2006, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Με βάση το Πρόγραμμα (το οποίο τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 2002), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 5,87 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της από 16.9.2005 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου Δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της ΓΣ της 4.5.2005 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά το τρέχον έτος και για τα επόμενα, ορίστηκε σε 2,935€ ανά μετοχή. Το Δ.Σ. της INTRALOT κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2006 θα προβεί με απόφασή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις δηλώσεις των δικαιούχων και με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα καταβληθεί το τίμημα κατά τον Δεκέμβριο του 2005. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του τιμήματος των μετοχών από τους δικαιούχους το Δ.Σ. θα πιστοποιήσει την καταβολή της αύξησης του και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γ.Σ. της 28ης Φεβρουαρίου 2001 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 των μετόχων της Εταιρείας:

α) οι μετοχές της INTRALOT που τελικά εκδόθηκαν, αν ασκηθούν όλα τα χορηγηθέντα δικαιώματα, δεν θα υπερβαίνουν το 5% των τότε υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας (37.082.000), ήτοι δεν θα υπερβαίνουν τις 1.854.100 μετοχές.
β) η τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 5,87 ευρώ ανά μετοχή .
γ) δικαιούχοι του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τα διευθυντικά και λοιπά στελέχη αυτών ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας καθώς και λοιποί εργαζόμενοι αυτών, οι οποίοι την 31.12.2000 είχαν συμπληρώσει πενταετή απασχόληση στην Εταιρεία, στην οποία προσμετρήθηκε και η απασχόλησή τους προηγουμένως σε θυγατρικές εταιρείες ή/και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γνωστοποιούν στην Εταιρεία τον ακριβή αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα συμμετέχουν, η δε καταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές πραγματοποιείται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του ίδιου με την γνωστοποίηση έτους.
δ) ο ακριβής αριθμός των μετοχών που δίνεται σε κάθε δικαιούχο έχει ορισθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας με βάση το χρόνο απασχόλησης σ’ αυτήν και την εν γένει παρουσία του εργαζομένου (εμπειρία, αποδοχές, τεχνογνωσία, προοπτικές εξέλιξης, μεταπτυχιακές σπουδές, δυσκολία αντικατάστασης, key person κ.λ.π.)
ε) οι δικαιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους τμηματικά μέσα σε περίοδο πέντε (5) ετών από την γνωστοποίηση, κατά την ίδια διαδικασία. Το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς κάθε συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα αποσβένεται μετά την περίοδο πενταετίας από την οριστικοποίησή του. στ) σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.
ζ) το παρεχόμενο δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι προσωπικό και δεν δύναται να μεταβιβασθεί. Σε περίπτωση, εντούτοις, θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα προαιρέσεως αυτού δύναται να ασκείται από τους κληρονόμους του.
η) ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα προαιρέσεως για το σύνολο των μετοχών, εάν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς – παραιτηθεί από της θέσεως του στην Εταιρεία μέχρι την 31.12.2003. Τέλος, σε περίπτωση απόλυσης λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξεως, ο δικαιούχος χάνει πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας. Οπωσδήποτε το παραπάνω δικαίωμα εκπνέει αυτοδικαίως την 31.12.2008. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι: 1.κ. Παντολέων Ιωάννης , Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Ανάπτυξης, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3 Μαρούσι, τηλ. 210-61.56.000 2.κ. Βασδάρης Βασίλειος, Οικονομικός Διευθυντής, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3 Μαρούσι, τηλ. 210-61.56.000 Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της INTRALOT (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 15125 Μαρούσι) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.intralot.com). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.210-61.56.000.