Έντυπο παροχής πληροφοριών Ν. 3401/2005

Η εταιρεία INTRALOT (εφεξής η "Εταιρεία"), στο πλαίσιο α) της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 28.2.2001 και 27.9.2001 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα Ι) στη Διοίκηση και στους εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και β) εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 4.5.2005 και 22.9.2006 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (το Πρόγραμμα ΙΙ) στη Διοίκηση και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και σε συνέχεια του Εντύπου Παροχής Πληροφοριών που έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν.3401/2005, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα εξής:

-Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Ι, όπως αυτό έχει περιγραφεί από την Εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30.11.2006, η διαδικασία της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης από τους δικαιούχους (stock option plan) κατά το έτος 2006 έχει ολοκληρωθεί.
Με βάση το Πρόγραμμα Ι, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 5,87 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της από 16.9.2005 αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας (και σε εκτέλεση αποφάσεων της ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας που προβλέπουν ότι σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου, όσο και η τιμή διάθεσης αυτών, θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία συμμετοχής εκάστου δικαιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας), ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της ΓΣ της 4.5.2005 και εκδόσεως μίας νέας μετοχής για κάθε μια παλαιά, κατά το τρέχον έτος και για τα επόμενα, σε 2,935€ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με την διαδικασία, σε σύνολο 13 δικαιούχων - εργαζομένων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει πλήρως το χορηγηθέν δικαίωμα, εμπρόθεσμα άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών 9 δικαιούχοι για 18.836 κοινές ονομαστικές μετοχές (σε σύνολο 35.220 χορηγηθέντων και μη ασκηθέντων μέχρι το 2006 δικαιωμάτων επί κοινών ονομαστικών μετοχών) και το τίμημα το οποίο κατεβλήθη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 55.283,66 ευρώ.
Το Δ.Σ. της INTRALOT αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 16.12.2006 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13§9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά 6.969,32 ευρώ με την έκδοση των 18.836 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ η καθεμία και πιστοποίησε κατά τη συνεδρίασή του της 18.12.2006 την εγγραφή της ανωτέρω αυξήσεως και της υπέρ το άρτιο διαφοράς εκ Ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα
και τριάντα δύο λεπτών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη στις 22.12.2006 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με τις υπ’ αρ. Κ2-18150 και Κ2-18151 ανακοινώσεις, στοιχείων της Εταιρείας σχετικά αφενός με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αφετέρου με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.
Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος ΙΙ, όπως αυτό έχει περιγραφεί από την Εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30.11.2006, η διαδικασία της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης από τους δικαιούχους (stock option plan) κατά το έτος 2006 έχει ολοκληρωθεί.
Με βάση το Πρόγραμμα ΙΙ, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, όποτε ασκούνται τα Δικαιώματα, είναι 10,00 Ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με την διαδικασία, σε σύνολο 72 δικαιούχων, εμπρόθεσμα άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών 68 δικαιούχοι για 956.345 κοινές ονομαστικές μετοχές (σε σύνολο 1.000.000 χορηγηθέντων δικαιωμάτων επί κοινών ονομαστικών μετοχών) και το τίμημα το οποίο κατεβλήθη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.563.450,00 ευρώ.
Το Δ.Σ. της INTRALOT αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 16.12.2006 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13§9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά 353.847,65 ευρώ με την έκδοση των 956.345 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ η καθεμία και πιστοποίησε κατά τη συνεδρίασή του της 18.12.2006 την εγγραφή της ανωτέρω αυξήσεως και της υπέρ το άρτιο διαφοράς εκ Ευρώ τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά και εξήντα πέντε λεπτών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη στις 22.12.2006 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με τις υπ’ αρ. Κ2-18152 και Κ2-18153 ανακοινώσεις, στοιχείων της Εταιρείας σχετικά αφενός με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αφετέρου με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.
Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:
1.κ. Παντολέων Ιωάννης , Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Ανάπτυξης, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3 Μαρούσι, τηλ. 210-61.56.000
2.κ. Βασδάρης Βασίλειος, Οικονομικός Διευθυντής, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3 Μαρούσι, τηλ. 210-61.56.000
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της INTRALOT (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 15125 Μαρούσι) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.intralot.com). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.210-61.56.000.