Έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 (02/11/2007)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.
Γνωστοποίηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤRALOT” βάσει του άρθρου 4, του Νόμου 3401/2005 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, καθώς και δωρεάν διανομή νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν αυξήσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας τους, όπως έχει αποφασισθεί από την ‘Α Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γ.Σ. της 12.10.2007 που έλαβε χώρα την 24.10.2007.
Ειδικότερα, κατά την παραπάνω Έκτακτη Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού, κατά 18.122.611,03 Ευρώ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,23 Ευρώ, ήτοι η νέα ονομαστική αξία της μετοχής θα είναι εξήντα λεπτά του Ευρώ (0,60€) και το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 47.276.376,60 ευρώ.
Κατόπιν, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ και η αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών κατά 78.793.961 νέες μετοχές που θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά.
Ύστερα από την παραπάνω εταιρική μεταβολή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (47.276.376,60€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δύο (157.587.922) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
Την 31.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ’ αριθμό Κ2-15700 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την τρίτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα από την τέταρτη εργάσιμη μετά την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα λάβει χώρα έως και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και αφού θα έχει προηγηθεί η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ακριβής ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί κατόπιν της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από το Χ.Α.
Υπεύθυνα πρόσωπα για την σύνταξη του παρόντος και για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό είναι ο κ. Βασίλειος Βασδάρης, Οικονομικός Διευθυντής και η κα Ευσταθία Λαναρά, Διευθύντρια Λογιστηρίου (τηλ. 210-6156000)
Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να αναζητήσουν αντίτυπο του παρόντος στην έδρα της Εταιρείας (Λ.Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).