Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 232.758.621 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης