Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, ότι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2006 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 70.610 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 26.125,70), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) κατά το τρέχον έτος, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 15 άτομα, σε τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής € 2,935, σύμφωνα με τις από 28.02.2001, 27.09.2001 και 04.05.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και με τις από 25.10.2002 και 16.09.2005 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, πιστοποιήθηκε με την από 19.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με τις υπ’ αριθμ. Κ2-16476/02.01.2006 σχετική ανακοίνωση.
Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση του της 17.01.2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 70.610 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 24.01.2006. Από την ίδια ημερομηνία θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Ανακοινώνεται επίσης, προς τους μετόχους της Εταιρείας, ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από την 13.12.2005 σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας μας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) και από την 13.12.2005 σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intralot.com), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.210-6156000, κος Μάνδυλας Αντώνιος)