Εισαγωγή νέων μετοχών απο Α.Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, ότι την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2007 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 975.181 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (€ 360.816,97), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) κατά το τρέχον έτος, από τα Μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη στην Ελλάδα και θυγατρικών του εξωτερικού και το προσωπικό της Εταιρείας και τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 75 άτομα.
Με την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (29.153.765,57€), διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία μετοχές (78.793.961), ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστης.
Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση του την 4.01.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 975.181 νέων μετοχών της Εταιρείας και όρισε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους την Πέμπτη 11.1.2007. Από την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 3.1.2007 σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας μας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) και από την ίδια ημερομηνία (3.1.2007) σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intralot.com), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.210-6156000, κος Μάνδυλας Αντώνιος)