Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 19,628 νέων μετοχών αξίας 61.631,92 ευρώ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι την 22/1/2009 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 19.628 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεμία, οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 5.888,40 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τη Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, οι ως άνω νέες μετοχές προήλθαν από την άσκηση 19.628 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 1 άτομο έναντι ευρώ 1,468 το καθένα (Πρόγραμμα Ι). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-15716/30.12.2008 Ανακοίνωση και πιστοποιήθηκε με την από 19/12/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-15717/30.12.2008 Ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του την 15/1/2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 19.628 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο X.A. την 22 Ιανουαρίου 2009. Την ίδια ημερομηνία θα έχουν πιστωθεί στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Ανακοινώνεται, επίσης, προς τους μετόχους της Εταιρίας, ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό πληροφοριακό έντυπο του Ν. 3401/2005 (άρθρο 4, παρ.2, περ. στ.) το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 151 25 Μαρούσι, τηλ. Εξυπηρέτησης μετόχων +30-210 6156000) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής (www.intralot.com).