Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (07/02/2006)

Η εταιρεία INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.ιγ της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνδυασμό:
α) με το άρθρο 5 του Ν.3156/03 και
β) με την απόφαση της Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας της 4.5.2005, ανακοινώνει την από 2 Φεβρουαρίου 2006 υπογραφή σύμβασης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000) κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 18 μηνών. Η κάλυψη του δανείου θα γίνει ολοσχερώς από την τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.». Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της, ενώ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η εταιρεία INTRALOT δύναται να προβαίνει σε προπληρωμή της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που θα εκδοθούν.