Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

Η εταιρεία INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.2 (ιγ΄) της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνδυασμό: α) με το άρθρο 6 του Ν.3156/03 και β) με την απόφαση της Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας της 22.5.2006, ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης έκδοσης έγχαρτου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (€70.000.000) κυμαινομένου επιτοκίου, διάρκειας 60 μηνών. Η κάλυψη του δανείου θα γίνει ολοσχερώς από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Εταιρείας, ενώ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η εταιρεία INTRALOT δύναται να προβαίνει σε προπληρωμή της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που θα εκδοθούν.