Ελληνικά Οικονομικό Ημερολόγιο της INTRALOT για το 2014

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014 διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014: Αποστολή μέσω e-mailπρος το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2013.

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014: Δημοσίευση στις εφημερίδες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2013.

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014: Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2013.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.