Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (02/02/2007)

Σε συνέχεια της από 01.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 31.01.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.890,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 01.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Τζαβέλα Βασιλείου του Ευσταθίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τζαβέλας Βασίλειος την 31.01.2007 προέβη σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.144,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 02.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος την 01.02.2007 προέβη σε πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 2.670.000,00 ευρώ.