Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (05/02/2007)

 

Σε συνέχεια της από 02.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Κολιού Γεωργίου του Μιχαήλ, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κολιός Γεώργιος την 01.02.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.740,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 02.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Παντολέων Ιωάννη του Οδυσσέα, Γεν. Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παντολέων Ιωάννης την 01.02.2007 προέβη σε πώληση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 667.415,24 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 02.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Πλάκα Γεωργίου του Στέργιου, Γεν. Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Πλάκας Γεώργιος την 01.02.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.680,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 02.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Χρονά Αθανάσιου του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χρονάς Αθανάσιος την 02.02.2007 προέβη σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 66.760,00 ευρώ.