Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (05/03/2007)

Σε συνέχεια της από 02.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Λάζαρου Ιωάννη του Απόστολου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Λάζαρος Ιωάννης την 01.03.2007 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.100,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 02.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Παχνή Σπυρίδωνος του Θωμά, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παχνής Σπυρίδων την 02.03.2007 προέβη σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 18.400,00 ευρώ.