Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (06/02/2007)

Σε συνέχεια της από 05.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Πλάκα Γεωργίου του Στέργιου, Γεν. Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Πλάκας Γεώργιος την 02.02.2007 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 53.660,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 05.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Τζαβέλα Βασίλειου του Ευσταθίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τζαβέλας Βασίλειος την 02.02.2007 προέβη σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.336,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 05.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Αθανασίου Ηλία του Αθανασίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Αθανασίου Ηλίας την 02.02.2007 προέβη σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 94.220,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 05.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 05.02.2007 προέβη σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 39.180,00 ευρώ.