Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (06/03/2007)

06/03/2007

Σε συνέχεια της από 05.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Δήμου Αντώνιου του Στυλιανού, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Δήμος Αντώνιος την 05.03.2007 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 43.560,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 05.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Μουμούρη Χρήστου του Σπυρίδωνος, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Μουμούρης Χρήστος την 05.03.2007 προέβη σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 130.604,52 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 06.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 15.02.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 12.750,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 05.03.2007 γνωστοποίησης του κ. Λάζαρου Ιωάννη του Αποστόλου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Λάζαρος Ιωάννης την 02.03.2007 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 11.600,00 ευρώ.