Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (07/02/2007)

Σε συνέχεια της από 06.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Καραθανάση Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Καραθανάσης Χαράλαμπος την 05.02.2007 προέβη σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 78.300,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 06.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Κολιού Γεώργιου του Μιχαήλ, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κολιός Γεώργιος την 05.02.2007 προέβη σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 65.370,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 06.02.2007 γνωστοποίησης της κας Μαρκουλάκη Σοφίας του Γεωργίου, Νομικής Συμβούλου της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο σύζυγος της κας Μαρκουλάκη Σοφίας την 06.02.2007 προέβη σε πώληση 550 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 14.003,00 ευρώ.