Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (08/02/2007)

Σε συνέχεια της από 07.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Δήμου Αντώνιου του Στυλιανού, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Δήμος Αντώνιος την 07.02.2007 προέβη σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 153.080,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 07.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Χρονά Αθανάσιου του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χρονάς Αθανάσιος την 07.02.2007 προέβη σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 77.220,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 08.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Πλάκα Γεωργίου του Στέργιου, Γεν. Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Πλάκας Γεώργιος τις 05.02.2007, 06.02.2007 και 07.02.2007 προέβη σε πώληση 2.000, 1.000 και 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT αντίστοιχα, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 52.220,00 ευρώ, 25.960,00 ευρώ και 102.440,00 ευρώ αντίστοιχα.