Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (12/02/2007)

Σε συνέχεια της από 09.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Γάγγα Ιωάννη του Νικολάου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Γάγγας Ιωάννης την 08.02.2007 προέβη σε πώληση 2.430 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 64.005,60 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 09.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Χρονά Αθανασίου του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χρονάς Αθανάσιος την 08.02.2007 προέβη σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 131.440,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 08.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Λάζαρου Ιωάννη του Αποστόλου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Λάζαρος Ιωάννης την 07.02.2007 προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.774,82 ευρώ.