Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (13/02/2007)

Σε συνέχεια της από 12.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Παχνή Σπυρίδωνος του Θωμά, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παχνής Σπυρίδων την 09.02.2007 προέβη σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 129.900,00 ευρώ.