Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (16/02/2007 )

Σε συνέχεια της από 15.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τσιλίδης Αργύρης την 14.02.2007 προέβη σε πώληση 1.006 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.653,00 ευρώ.