Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (20/02/2007)

Σε συνέχεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τσιλίδης Αργύρης την 16.02.2007 προέβη σε πώληση 1.494 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 38.097,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 16.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Χρονά Αθανασίου του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χρονάς Αθανάσιος την 16.02.2007 προέβη σε πώληση 4.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 115.250,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 16.02.2007 προέβη σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 38.280,00 ευρώ.