Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (21/02/2007)

χεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 31.496,00 ευρώ.
• Σε συνέχεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Κολιού Γεώργιου του Μιχαήλ, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κολιός Γεώργιος την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 1.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 51.675,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Κωνσταντίνος την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.500,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Τζάνογλου Μιχαήλ του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τζάνογλος Μιχαήλ την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 159.300,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 20.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Χρονά Αθανασίου του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χρονάς Αθανάσιος την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 53.370,00 ευρώ.