Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (23/01/2007)

Σε συνέχεια της από 22.01.2007 γνωστοποίησης της κας Μαρκουλάκη Σοφίας του Γεωργίου, Νομικής Συμβούλου της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο σύζυγος της κας Μαρκουλάκη Σοφίας την 19.01.2007 προέβη σε πώληση 550 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 15.675,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 22.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 19.01.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 14.200,00 ευρώ.