Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (25/01/2007)

Σε συνέχεια της από 24.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τσιλίδης Αργύρης την 19.01.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 14.200,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 24.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 23.01.2007 προέβη σε πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 102.180,88 ευρώ.