Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (26/01/2007)

Σε συνέχεια της από 25.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 24.01.2007 προέβη σε πώληση 1.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 38.043,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 26.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κόκκαλη Πέτρου του Σωκράτη, Μέλους του Δ.Σ. της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κόκκαλης Πέτρος την 17.01.2007 προέβη σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 276.000,00 ευρώ.