Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (28/02/2007)

Σε συνέχεια της από 28.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Πλάκα Γεωργίου του Στέργιου, Γεν. Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Πλάκας Γεώργιος την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 5.990 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 158.555,30 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 28.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Πλάκα Γεωργίου του Στέργιου, Γεν. Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Πλάκας Γεώργιος την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 81.180,00 ευρώ.