Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (30/01/2007)

Σε συνέχεια της από 29.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Λάζαρο Ιωάννη του Αποστόλου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Λάζαρος Ιωάννης την 26.01.2007 προέβη σε αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.068,00 ευρώ.