Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Σε συνέχεια της από 18.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 17.01.2007 προέβη σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.496,00 ευρώ.