Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, με την από 03/05/2018 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 07/05/2018. Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

 

  1. Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

 

  1. Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας, ενώ με την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμη και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.