Γνωστοποίηση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17ης Δεκεμβρίου 2020, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 17.12.2020 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:

 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
 3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,
 4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,
 5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου,
 6. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου,
 7. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου,
 8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
 9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου,
 10. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου.

 

 

 

 

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

 1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,
 2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και
 3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

 

Επίσης εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4419/2017, που θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη. Η Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης όρισε τον κ. Ιωάννη Τσούμα ως Πρόεδρό της καθώς πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία της θα είναι ίσης διάρκειας με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

 1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Φώτιος Λ. Κωνσταντέλλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Χρήστος Κ. Δημητριάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.