Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία INTRALOT γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9,10,11,11α) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 15η Απριλίου 2020, μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που κατήλθε του ορίου: 14 Απριλίου 2020.

Επωνυμία Υπόχρεου: Δημητριάδης Γ. Κωνσταντίνος.

Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:

Κατάσταση σύμφωνα με την προηγούμενη κοινοποίηση:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 8,952%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 8,952%

Κατάσταση πριν την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 5,05%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 5,05%

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 4,97%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 4,97%

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 156.961.721

Πληροφορίες για την κατάσταση που προκύπτει την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου έφθασε, ανήλθε ή κατήλθε των καθορισμένων ορίων:

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:

Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ (Κοινές Ονομαστικές Μετοχές)

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα 7.800.000 (4,97%) / Έμμεσα - ( - )

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 7.800.000 (4,97%)