ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.3556/2007

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η εταιρία AMERIPRISE FINANCIAL INC. (USA) γνωστοποίησε στην εταιρεία την 31.5.2010, ότι στις 26.5.2010 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να διαμορφωθεί σε 5,008% (7.960.034 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της εταιρείας)

Η εταιρεία AMERIPRISE FINANCIAL INC. κατέχει τις μετοχές αυτές μέσω των θυγατρικών εταιριών της «COLUMBIA MANAGEMENT INVESTMENT ADVISERS LLC» και «COLUMBIA WAGNER ASSET MANAGEMENT LLC», ουδεμία εκ των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.