Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής στα πλαίσια του Ν.3556/2007 (28/09/2007)

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η Bank of America γνωστοποίησε ότι στις 24.09.2007 μέσω θυγατρικών της εταιρειών, προέβηκε σε αγορά 165.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής τους να μεταβληθεί σε 5,15% (4.056.000 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 78.793.961 μετοχών της εταιρείας) από 4,94% (3.891.000 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 78.793.961 μετοχών της εταιρείας).
Στο νέο ποσοστό (5,15%) περιλαμβάνονται οι συμμετοχές των εταιρειών: Columbia Acorn International, Columbia Acorn Fund, Wanger International Small Cap Advisor Fund, Wanger European Smaller Companies, Oregon State Treasury, Acorn International Select, RiverSource International Aggressive Growth Fund, Wanger International Select, Fairfax County Employees Pension.