Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής στα πλαίσια του Ν.3556/2007

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η INTESA SANPAOLO S.P.A. γνωστοποίησε στην εταιρεία την 29.7.2009, ότι στις 27.7.2009 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της από 4,988% (7.929.605 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της εταιρείας) πριν την σημαντική μεταβολή, να διαμορφωθεί σε 5,0135% (7.969.605 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της εταιρείας) Η εταιρεία INTESA SANPAOLO S.P.A. κατέχει τις μετοχές αυτές για λογαριασμό πελατών της, ουδείς εκ των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.