Γνωστοποίηση Σημαντικής Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία INTRALOT γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9,10,11,11α) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε  την 9η Μαρτίου 2020, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που κατήλθε του ορίου: 5 Μαρτίου 2020.

Επωνυμία Υπόχρεου: Mittleman Brothers LLC

Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:

Κατάσταση σύμφωνα με την προηγούμενη κοινοποίηση:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 10,2162%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 10,2162%

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 9,7647%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 9,7647%

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 15.326.807

 

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:

Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα - ( - ) / Έμμεσα 15.326.807 (9,7647%)

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 15.326.807 (9,7647%)

 

Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα:

Επωνυμία                                         % δικαιωμάτων ψήφου   

Mittleman Brothers LLC                            9,7647%

Master Control LLC                                   9,7647%

Mittleman Brothers Investment

Management, LLC                                      9,7647%                 

 

Επιπρόσθετη Πληροφόρηση                

Η Mittleman Brothers, LLC ("Mittleman Brothers") είναι το μοναδικό μέλος του Master Control LLC (“Master”) και ο Master είναι το μοναδικό μέλος της Mittleman Investment Management, LLC ("MIM"). Η MIM είναι σύμβουλος επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και παρέχει επενδυτικές συμβουλές στους πελάτες της και σε ορισμένα ομαδοποιημένα επενδυτικά οχήματα (τα "Διαχειριζόμενα Χαρτοφυλάκια"). Τα Διαχειριζόμενα Χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν περίπου 250 διαφορετικούς λογαριασμούς και κανένας από αυτούς δεν κατέχει 5% ή περισσότερο στον Εκδότη.