Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία INTRALOT γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9,10,11,11α) και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 6η Αυγούστου 2020, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου.

Ημερομηνία που ανήλθε ή κατήλθε του ορίου: 4 Αυγούστου 2020.

Επωνυμία Υπόχρεου: Mittleman Investment Management, LLC.

Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:

Κατάσταση σύμφωνα με την προηγούμενη κοινοποίηση:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 9,7647%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 9,7647%

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 4,9648%

% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: -

Συνολικό %: 4,9648%

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 7.792.837

 

 

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:

Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα - ( - ) / Έμμεσα 7.792.837 (4,9648%)

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 7.792.837 (4,9648%)

 

Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο που υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα:

Επωνυμία                                                          % δικαιωμάτων ψήφου   

Aimia Inc.                                                                       4,9648%

Aimia AM Holdings Inc.                                               4,9648%

Master Control LLC                                                       4,9648%

Mittleman Investment Management, LLC                    4,9648%                 

 

Επιπρόσθετη Πληροφόρηση                

Η Aimia AM Holdings Inc. (“Holdings”), διάδοχος φορέας της Mittleman Brothers, LLC είναι το μοναδικό μέλος του Master Control LLC (“Master”) και ο Master είναι το μοναδικό μέλος της Mittleman Investment Management, LLC ("MIM"). Η “Holdings” είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Aimia Inc. Η “MIM” είναι σύμβουλος επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και παρέχει επενδυτικές συμβουλές στους πελάτες της και σε ορισμένα ομαδοποιημένα επενδυτικά οχήματα (τα "Διαχειριζόμενα Χαρτοφυλάκια"). Τα Διαχειριζόμενα Χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν περίπου 210 διαφορετικούς λογαριασμούς και κανένας από αυτούς δεν κατέχει 5% ή περισσότερο στον Εκδότη.