Γνωστοποίηση συναλλαγής

Σε συνέχεια της από 12/01/2006 γνωστοποίησης του κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Προέδρου του Δ.Σ. της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Σ. Κόκκαλης στις 11/01/2006 προέβη σε πώληση 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.010.000,00 ευρώ.