Γνωστοποίηση συναλλαγής (02/06/2006)

Σε συνέχεια της από 2.6.2006 γνωστοποίησης του κ. Παντολέων Ιωάννη του Οδυσσέα, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Ανάπτυξης της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παντολέων Ιωάννης την 1.6.2006 προέβη σε πώληση 4.050 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 83.998,00 ευρώ.