ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (04/12/2006)

Σε συνέχεια της από 1.12.2006 γνωστοποίησης του κ. Κασιωτάκη Βασιλείου του Ιωάννη, Διευθυντή Marketing, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κασιωτάκης Βασίλειος την 30.11.2006 προέβη σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 84.350,00 ευρώ.