Γνωστοποίηση συναλλαγής (05/04/2006)

Σε συνέχεια της από 4/4/2006 γνωστοποίησης του κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Προέδρου του Δ.Σ. της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Σ. Κόκκαλης στις 4/4/2006 προέβη σε πώληση 90.760 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 2.033.665,16 ευρώ.