Γνωστοποίηση συναλλαγής (05/12/2006)

Σε συνέχεια της από 4.12.2006 γνωστοποίησης του κ. Φαρρή Κωνσταντίνου του Ευάγγελου, Γενικού Διευθυντή Τεχνικής Διεύθυνσης Συστημάτων, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Φαρρής Κωνσταντίνος την 1.12.2006 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 49.600,00 ευρώ.