Γνωστοποίηση συναλλαγής (06/07/2007)

Σε συνέχεια της από 5.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Παπούλια Ανδρέα του Βασιλείου, Μέλους του Δ.Σ. της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παπούλιας Ανδρέας την 5.7.2007 προέβη σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 250.188,00 ευρώ.