Γνωστοποίηση συναλλαγής (08/06/2006)

Σε συνέχεια της από 7.6.2006 γνωστοποίησης του κ. Παντολέων Ιωάννη του Οδυσσέα, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Ανάπτυξης της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Παντολέων Ιωάννης την 6.6.2006 προέβη σε πώληση 220 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 4.452,80 ευρώ.