Γνωστοποίηση συναλλαγής (10/07/2007)

Σε συνέχεια της από 9.7.2007 γνωστοποίησης του κ. Καραθανάση Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η σύζυγος του κ. Καραθανάση Χαράλαμπου την 6.7.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 25.000,00 ευρώ.